ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΣΗ: Α1 – Ψυχίατρος ή Νευρολόγος στο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ME ΚΩΔ ΟΠΣ 5045562 ΤΗΣ IASIS   AMKE ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Οι θέσεις είναι δύο:

Η 1η είναι :

 Α1 – Ψυχίατρος ή Νευρολόγος (1 Πλήρους Απασχόλησης)

Τίτλος σπουδών, Χορήγηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας, Άδεια άσκησης Ιατρικού

επαγγέλματος, Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο, ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών

Η 2η είναι:

Α1_1 –  Ψυχίατρος ή Νευρολόγος (1 Με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών)

Τίτλος σπουδών, Χορήγηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας, Άδεια άσκησης Ιατρικού

επαγγέλματος, Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο

 

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες του αναλυτικού τεύχους. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι η Δευτέρα 10/08/2020 και η καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα 14/09/2020.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:30 - 12:30 στο τηλέφωνο: 2710-235885. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Χριστίνα Τσελίκα

Πατήστε εδώ για να βρείτε ολόκληρη τη Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένου και της αίτησης).

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την στελέχωση του Κέντρου Ημέρας για υποστήριξη πασχόντων από Άνοια στην Καλαμάτα Μεσσηνίας

 

Η IASIS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία είναι Δικαιούχος της πράξης «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια μέσω ανάπτυξης Κέντρου Ημέρας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και είναι ενταγμένη  στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045562.

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης, η ΙASIS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία:

 

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 

Α1 – Ψυχίατρος ή Νευρολόγος (1 Πλήρους Απασχόλησης)

 Τίτλος σπουδών , Χορήγηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας, Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος, εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο, ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών.    

 

Α2 - Ψυχολόγος (2 άτομα Μερικής Απασχόλησης)

 Τίτλος σπουδών (ΑΕΙ) , Άδεια άσκησης επαγγέλματος

 

 Α3 - Κοινωνικός/ή Λειτουργός (1 Πλήρους Απασχόλησης)

Τίτλος σπουδών (ΤΕΙ) , Άδεια άσκησης επαγγέλματος

 

Α4- Εργοθεραπευτής/τρια (1 Πλήρους Απασχόλησης) 

Τίτλος σπουδών (ΤΕΙ), Άδεια άσκησης επαγγέλματος

 

Α5 - Φυσιοθεραπευτής/τρια (1 Μερικής Απασχόλησης)

Τίτλος σπουδών (ΤΕΙ) , Άδεια άσκησης επαγγέλματος

 

Α6 - Νοσηλευτής/τρια (1 Πλήρους Απασχόλησης)

Τίτλος σπουδών (ΤΕΙ) , Άδεια άσκησης επαγγέλματος

 

Α7 - Διοικητικός Υπάλληλος (1 Πλήρους Απασχόλησης)

 Απολυτήριο Λυκείου (ΔΕ), Πιστοποιητικό γνώσης  Η/Υ

 

Α8 - Γενικών Καθηκόντων (1 Πλήρους Απασχόλησης)

Απολυτήριο Λυκείου (ΔΕ)

  

Επίσης αναζητούνται συνεργάτες (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) για την Λογιστική Παρακολούθηση της Πράξης καθώς και Τεχνικός Ασφαλείας.  Τίτλος Σπουδών και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, Επαγγελματική Εμπειρία και για τις 2 συνεργασίες .

 

Υποβολή Αιτήσεων

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες του αναλυτικού τεύχους. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι η Δευτέρα 10/08/2020 και η καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα 07/09/2020.

 

Πληροφορίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:30 - 12:30 στο τηλέφωνο: 2710-235885. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Χριστίνα Τσελίκα

Πατήστε εδώ για να βρείτε ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένου και της αίτησης).

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5045630 της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας IASIS

Η IASIS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ' οίκον στην Άνω Γλυφάδα Περιφέρειας Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ 5045630, του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες του αναλυτικού τεύχους. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι η Τετάρτη 15/07/2020και η καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα 07/09/2020.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:30 - 12:30 στο τηλέφωνο: 210-9608020. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Αθηνά Γρηγορίου

Πατήστε εδώ για να βρείτε ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένου και της αίτησης).Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5045630 της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας IASIS

Η IASIS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ' οίκον στην Άνω Γλυφάδα Περιφέρειας Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ 5045630, του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες του αναλυτικού τεύχους. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 12/06/2020και η καταληκτική ημερομηνία η Τρίτη 30/06/2020.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:30 - 12:30 στο τηλέφωνο: 210-9608020. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Αθηνά Γρηγορίου

Πατήστε εδώ για να βρείτε ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένου και της αίτησης).Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5045630 της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας IASIS

Η IASIS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ' οίκον στην Άνω Γλυφάδα Περιφέρειας Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ 5045630, του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες του αναλυτικού τεύχους. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι η Δευτέρα 18/05/2020και η καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα 01/06/2020.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:30 - 12:30 στο τηλέφωνο: 210-9608020. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Αθηνά Γρηγορίου

Πατήστε εδώ για να βρείτε ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένου και της αίτησης).Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5045630της Αστικής μη Κερδοσκοπικής ΕταιρείαςIASIS

 

ΗIASIS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ' οίκον στην Άνω Γλυφάδα Περιφέρειας Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ 5045630, του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 

  1. Ψυχίατρος

  2. Ψυχολόγος

  3. Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ/ΤΕ

  4. Νοσηλευτής ΠΕ/ΤΕ ή Επισκέπτης Υγείας

 

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες του αναλυτικού τεύχους. Η ημερομηνία έναρξηςυποβολής των δικαιολογητικών είναι ηΔευτέρα 9/03/2020 και η καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 20/03/2020 (10 εργάσιμες ημέρες).

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:30 - 12:30 στο τηλέφωνο: 210-9608020. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Αθηνά Γρηγορίου

Πατήστε εδώ για να βρείτε ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένου και της αίτησης).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ζητείται από την IASISΑστική μη κερδοσκοπική Εταιρία χώρος για ενοικίαση στην Καλαμάτα στο ευρύτερο κέντρο της πόλεως προκειμένου να στεγασθεί Κέντρο Ημέρας.

Ο χώρος πρέπει ναι είναι εκτάσεως άνω των 200 τμ και να πληροί τους όρους όπως αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργείου Υγείας μεAΔΑ:ΒΛ08Θ-ΚΣΞ της 22/11/2013 και θέμα : Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτηριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κέντρα Ημέρας)  στα πλαίσια του προγράμματος Ψυχαργώς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ενημερωτικά σημειώματα με τα ακίνητά  τους, τις περιοχές και τους δρόμους που ευρίσκονται καθώς και το μίσθωμα που προσφέρουν στο e-mail iasisamkeglyfada@gmail.com από την ημέρα δημοσίευσης και για 5 ημέρες.

Εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα νόσου Αλτσχάιμερ

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νόσου Αλτσχάιμερ (21 Σεπτεμβρίου) η Εταιρεία νόσου Alzheimer Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας IASIS και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ‘Ακτιος και με τη συμβολή των Δήμων Περιστερίου, Αγ. Βαρβάρας, Αμαρουσίου, Ν. Ιωνίας, Ηλιούπολης και Αθηναίων διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

Δωρεάν τεστ μνήμης - Tετάρτη 16 έως και Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015:

Ειδικευμένοι επιστήμονες θα πραγματοποιούν δωρεάν τεστ μνήμης σε άτομα άνω των 60 ετών, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το απόγευμα, στα παρακάτω σημεία σε όλη την Αθήνα:

Αμπελοκήποι: Πανόρμου & Βαθέως 25, 2ος όροφος, Κέντρο Ημέρας Alzheimer

Παγκράτι: Μ. Μουσούρου 89, Μετς, Κέντρο Ημέρας Alzheimer

Μαρούσι: Ζήνωνος Ελεάτου 8, πίσω από το ΙΑΣΩ, Κέντρο Ημέρας Alzheimer

Ηλιούπολη: Αγ. Κωνσταντίνου 7, Πολυδύναμο ΚΑΠΗ, Κέντρο Ημέρας Alzheimer

Αγ. Παρασκευή: Ηπείρου 17, ΜΦΗ Άκτιος

Αγ. Βαρβάρα: Καλαντζάκου 7, Α ΚΑΠΗ

N. Ιωνία: Πατριάρχου Ιωακείμ 4, Συνεδριακό Κέντρο Νέας Ιωνίας

Περιστέρι: Αχαϊάς 4 & Απολλωνίας, Α’ ΚΑΠΗ Ανθούπολης

Κολωνός: Αίμωνος 9, Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς

Γλυφάδα: Κριμαίας 73, Αγ. Τρύφωνας, Κέντρο Ημέρας IASIS

Βάρη: Λ. Βάρης 156, ΜΦΗ Άκτιος Οδηγός

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής, τηλ. 9011 40 41 51

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους παράγοντες κινδύνου και τις στρατηγικές πρόληψης της άνοιας.

Ενημερωτικές ομιλίες για τη νόσο Αλτσχάιμερ για το ευρύ κοινό με θέμα « Η νόσος Aλτσχάιμερ μας αφορά όλους».

Oμιλήτρια: Π. Σακκά, νευρολόγος-ψυχίατρος.

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015, Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Ν. Ιωνίας, Πατριάρχου Ιωακείμ 4, ώρα 18:30

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015, Συνεδριακό-Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Περιστερίου, Καραθεοδωρή & Εθνικής Αντιστάσεως, ώρα 18:30.

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Ηλιούπολης, Μ. Αντύπα & Ελ. Βενιζέλου, ώρα 19:00.


Καλοκαιρινές διακοπές-εξορμήσεις και μπάνια στην θάλασσα για τους ενοίκους του Οικοτροφείου  ” Η Στοργή ”

Για ακόμα μια χρονιά οι ένοικοι του Οικοτροφείου ”Η Στοργή” απόλαυσαν το καλοκαίρι και τις χαρές της θάλασσας με κοντινές αποδράσεις για μπάνιο. Ημερήσιες αποδράσεις για μπάνιο και μετά φαγητό στις κοντινές καταγάλανες ακτές του Άστρους Κυνουρίας μόλις 20 λεπτά από το Οικοτροφείο στην Τρίπολη. Επίσης μέσα στον Αύγουστο επισκέφθηκαν όπως και πέρσι την περιοχή της Ακράτας δημοφιλή παραθαλλάσιο προορισμό όπου έμειναν σε διαμέρισμα της περιοχής το οποίο έχει γίνει παραχώρηση για τις ανάγκες των ενοίκων του Οικοτροφείου για τα καλοκαιρινά θαλάσσια μπάνια. Οι ένοικοι έμειναν πλήρως ευαριστημένοι και αναμένουν ξανά την άφιξη του καλοκαιριού.

H IASIS A.M.K.E φροντίζει και παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών ως πιστοποιημένος Ευρωπαικός φορέας Ψυχικής Υγείας για τους ενοίκους του Οικοτροφείου ”Η Στοργή”

Παρακάτω θα δείτε φωτογραφίες.


3η Πανελλήνια Ημερίδα του Μηχανισμού Υποστήριξης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Δικτύωσης Συνεργασίας σε Τομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο.

Tην Πέμπτη 14 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης η τρίτη Πανελλήνια Ημερίδα του Μηχανισμού Υποστήριξης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Δικτύωσης Συνεργασίας σε Τομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο.

Θέμα της ημερίδας,«Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η πρωτοβάθμια περίθαλψη στο χώρο της ψυχικής υγείας» και στόχο είχε να ενεργοποιήσει και να ενημερώσει για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα ψυχικής υγείας.

Η IASIS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία συμμετείχε στην θεματική ενότητα: 

-‘Συντονισμός και δικτύωση υπηρεσιών και δράσεων στο χώρο της ψυχικής υγείας’

με 2 ομιλητές τους:

-Φραγκούλη Φοίβο,Ψυχολόγος Οικοτροφείου ‘Η ΣΤΟΡΓΗ’

-Παπατριανταφύλλου Ιωάννης, Ψυχίατρος, Επιστημονικά
υπεύθυνος Κέντρου Ημέρας IASIS

όπου μίλησαν για την διασύνδεση των μονάδων της IASIS AMKE με την κοινότητα και τις Μ.Ψ.Α. των περιοχών.

Δείτε τι έγραψε ο Αρκαδικός τύπος για την Εκδήλωση:

Ημερίδα 1 (link)

Ημερίδα 2 (link)


Θυρανοίξια για το εκκλησάκι του Οικοτροφείου

Δείτε τι έγραψε ο Αρκαδικός τύπος για την Εκδήλωση:

‘Αρθρο 1

‘Αρθρο 2


Εκδήλωση για την Άνοια και την Κατάθλιψη στην Τρίτη Ηλικία

Η Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία με το A’ Κ.Α.Π.Η. Αργυρούπολης και Κέντρο Ημέρας της εταιρείας μας θα πραγματοποιήσουν ομιλία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:30 π.μ. στο Α’ Κ.Α.Π.Η. Αργυρούπολη (Αλεξιουπόλεως 27, Αργυρούπολη) με θέμα: ”Διαταραχές μνήμης και κατάθλιψη στην Τρίτη Ηλικία”. Θα ακολουθήσουν δωρεάν τεστ μνήμης σε όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου:

Δελτίο Τύπου


Επίσκεψη της Υφυπουργού Υγείας Υγείας Κατερίνας Παπακώστα στην Τρίπολη και το Οικοτροφείο ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές ‘’Η Στοργή’’.

Τί εγραψε ο τύπος για την επίσκεψη της Υφυπουργού Υγείας Κατερίνας Παπακώστα στην Τρίπολη και το Οικοτροφείο ατόμων με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές ‘’Η Στοργή’’.

Επίσκεψη Υφυπουργού (ΦΩΤΟ)

Επίσκεψη Υφυπουργού 2 (ΦΩΤΟ)

Ανακοίνωση Υπουργείου για την επίσκεψη στο Οικοτροφείο


Συμμετέχουμε στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής 10-13 Απριλίου 2014 στα Ιωάννινα.

Αίθουσα 5 ΠΑ40 ΚΥΡΙΑΚH 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Μεταβολές της ενσυναίσθησης στις εκφυλιστικές ανοϊκές συνδρομές.

Λύκου Ευ., Καμτσαδέλη Β.,Χατζηαντωνίου Ευ., Τσινιά Ν., Παπατριανταφύλλου Γ.,

Ιατρείο Διαταραχών Μνήμης, Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝΑ ‘Γ. Γεννηματάς’ , Κέντρο Ημέρας για την τρίτη ηλικία IASIS

Link Συνεδρίου

www.22psychiatric2014.gr/

 
 
WWW.IASIS-AMKE.GR   |   COPYRIGHT © 2014