Αποστολή

  • Η εφαρμογή των αρχών και των στόχων της Συναινετικής Διακήρυξης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Παγκόσμιας Εταιρίας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στη WHO/MNH/MND 96.2 έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
  • Η ευαισθητοποίηση και η διαμόρφωση της κοινής γνώμης, προκειμένου να αποδέχεται στρατηγικές για την ισότητα των ευκαιριών στα Α.Μ.Ε.Α., καθώς και βελτίωση της εικόνας των ΑΜΕΑ τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στους αρμόδιους.
  • Παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης σε άνεργα άτομα με ψυχικές διαταραχές και γενικά σε άτομα με ψυχικές ή σωματικές μειονεξίες καθώς και η προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
  • Εκπόνηση από την εταιρεία ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους φορείς κρατικούς, πανεπιστημιακούς, ιδιωτικούς και διεθνείς.
  • Ανάπτυξη και προώθηση τηλεϊατρικής σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές όπου οι δείκτες ψυχιατρικών περιστατικών είναι αυξημένοι.
  • Παροχή υπηρεσιών και μονάδων πρόληψης-θεραπείας-αποκατάστασης ατόμων που έχουν σχέση με θέματα ουσιοεξάρτησης.
  • Οργάνωση και λειτουργία Ομάδας για παρέμβαση σε έκτακτες ανάγκες και φυσικές καταστροφές (ομάδα παρέμβασης στην κρίση).
  • Ανάπτυξη σχέσεων με φορείς, εταιρίες και οργανισμούς παρόμοιας δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και δεδομένων.
  • Ανάπτυξη έρευνας και σταχυολόγησης των εμπειριών και γνώσεων από φορείς, εταιρίες και οργανισμούς παρόμοιας δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την κατά τρόπο επιστημονικά έγκυρο και δεοντολογικά ορθό παρουσίασή τους σε συνέδρια εργασίες και ημερίδες.
  • Ανάληψη διακρατικών συνεργασιών με διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς των αναπτυσσόμενων ή προς ανάπτυξη χωρών με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου των κατοίκων τους και την καταπολέμηση της φτώχειας. Οι συνεργασίες αυτές εκτείνονται και καλύπτουν τους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας της επισιτιστικής καθώς και της αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλους τους τομείς.
WWW.IASIS-AMKE.GR   |   COPYRIGHT © 2014