Η IASIS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία είναι Δικαιούχος της πράξης «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια μέσω ανάπτυξης Κέντρου Ημέρας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας».

Το κύριο φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για 18 μήνες από την ημερομηνία δήλωσης της έναρξης εργασιών του Κέντρου. Σκοπός του έργου είναι να παρέχεται θεραπευτική φροντίδα βάσει ημερήσιου προγράμματος των ατόμων που πάσχουν από Άνοια και άλλες νοητικές και ψυχιατρικές Διαταραχές στην Τρίτη Ηλικία καθώς και στην ενημέρωση και ψυχοκοινωνική ενίσχυση των φροντιστών τους και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος τους. Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες στο ΚΗ αφορούν σε:

• Διαγνωστικές εκτιμήσεις

• Προγράμματα αποκατάστασης και παρέμβασης στην άνοια και την ήπια νοητική διαταραχή

• Παρέμβαση σε ψυχιατρικές διαταραχές της τρίτης ηλικίας

• Προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης σε φροντιστές ανοϊκών ασθενών

• Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση για την άνοια, τις διαταραχές μνήμης και τις συνοδές / συνοσηρές

καταστάσεις Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση για την άνοια και τις διαταραχές μνήμης στο δήμο και τα

ΚΑΠΗ της κοινότητας

• Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης

Για την γνωστοποίηση της λειτουργίας της δομής στους δυνητικά ωφελούμενους και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, θα υλοποιηθούν δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης.

Η πράξη περιλαμβάνει φυσικό αντικείμενο προπαρασκευαστικό της λειτουργίας του Κέντρου που αφορά σε ενέργειες για την διαμόρφωση του κτιρίου όπου θα στεγαστεί το Κέντρο Ημέρας και την αγορά και τοποθέτηση εξοπλισμού(Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρικού, Ιατρικού, Ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού και κλιματισμού) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία, το Παράρτημα ΙΙ για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία» και τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την Αρ. πρωτ. Γ.Π./οικ107933/12-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ).

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 330,000.00€ και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2010 μέσω της ΣΑΕΠ 0261 με κωδικό εναρίθμου 2019ΕΠ02610053.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2010» με κωδικό ΟΠΣ 5045562.WWW.IASIS-AMKE.GR   |   COPYRIGHT © 2014