Η IASIS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία είναι Δικαιούχος της πράξης «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια μέσω ανάπτυξης Κέντρου Ημέρας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας».

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 330,000.00€ και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2010 μέσω της ΣΑΕΠ 0261 με κωδικό εναρίθμου 2019ΕΠ02610053.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2010» με κωδικό ΟΠΣ 5045562.

  • Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόσληψης Προσωπικού στα πλαίσια της Πράξης με ΚΩΔ ΟΠΣ 5045562 της IASIS AMKE στην Καλαμάτα Μεσσηνίας
  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας


WWW.IASIS-AMKE.GR   |   COPYRIGHT © 2014